Спасяване на Черно море

брой 8, юни 2005

Благодарности

Изберете език: EN BG GE RO RU TR UA

Официален бюлетин на Комисията за опазване на Черно море от замърсяване и
Проект "Възстановяване на екосистемата на Черно море" на Глобалната агенция за опазване на околната среда (ГЕФ)

В този брой:

Към нова Европейска тематична стратегия за опазване и съхранение на морската среда  [>>]

Подкрепа от ЕК за Черноморската комисия [>>]

Черноморската Комисия и ЮНЕП предприемат мерки срещу изхвърлянето на отпадъци в морето [>>]

Изпълнение на Стратегическия план за действие за Черно море – гледната точка на България [>>]

Турция изпълнява Стратегическия план за действие за Черно море [>>]

Опазване и вазстановяване на Черно и Азовско море в Украйна [>>]

Авариен план за Черно море към Протокола за сътрудничество в борбата със замърсяването на Черно море с нефт и други вредни вещества при аварийни ситуации [>>]

Сътрудниче9ство между експерти от Черно море и Балтийско море [>>]

Черноморска ГИС [>>]

Украйна - важни събития в управлението на околната среда [>>]

Грузинското черноморие е важно място за зимуване на китоподобни  [>>]

Резултати от проекта EuropeAid 2002 – 2004 в Руската федерация [>>]

Черноморският "Дворец на раковината" [>>]

Черноморски ден за действие [>>]

Напредък в ИУКЗ в Румъния [>>]

Опазване на Черноборското биоразнообразие и ландшафт [>>]

Международен ден на Черно море: събития за цялата общественост [>>]

От Черно към Синьо: спасеното море[>>]

Към нова Европейска тематична стратегия за опазване и съхранение на морската среда

Европейска перспектива за Черно море

В началото на третото хилядолетие антропогенният натиск върху морската среда достигна безпрецедентно равнище. Осигурявайки ресурси за многобройните важни сектори на икономиката като търговския риболов, проучването на нефтени и газови находища, корабоплаването, както и приемането на огромни количества биогенни елементи, опасни химикали и физическата деградация, причинена от добива на пясък и драгирането, заплашват със загуба на биоразнообразие или негативни промени в структурата, замърсяване на водата и на морското дъно с опасни вещества, зони на хипоксия и загуба на хабитати.

Тези заплахи са добре осъзнати и за подобряване на ситуацията са предложени и реализирани редица мерки в областта на развитие на политики, законодателство и управленски практики. За момента, обаче, все още преобладава фрагментираният секторен подход и необходимостта от интегриране на съответните политики и програми за действие на стратегическо ниво става все по-ясна.

Изготвянето на проект за нова Тематична стратегия за опазване и съхранение на морската среда от страна на ЕК трябва да отговори на нарастващата необходимост от интегриран подход към този проблем. Тази стратегия трябва да вземе предвид всички видове натиск и заплахи за морските екосистеми и хабитати с цел да формулира екологичните цели и целите за развитие, както и да набележи набор от подходящи и икономически ефективни мерки за устойчиво развитие на европейските морски и крайбрежни райони. Прилагането й ще позволи на идните поколения да се радват на безопасни, чисти, богати на биоразнообразие, здравословни и продуктивни океани и морета.

Проектът на стратегия е резултат от дълъг процес на консултации, обхванали всички заинтересовани среди. Официалното начало беше поставено през 2002 г. с Комюнике “Към стратегия за опазване и съхранение на морската среда”, което представи подхода на Европейската комисия при разработването на документа. Въз основа на анализа на натиска върху и отговора на морската среда и идентифициране на нуждата от задълбочени познания и експертен капацитет, Комюникето представи работна програма за изготвянето на Стратегията. За Черно море е особено важно, че още от самото начало на процеса Стратегията беше насочена не само към самата Европейска комисия и страните-членки на ЕС, но беше отправена покана към страните-кандидатки и всички други страни, които граничат с океаните и моретата на ЕС. Всички основни заинтересовани среди също бяха поканени, като специална роля в процеса беше отредена на регионалните конвенции и споразумения за рибарство и опазване на моретата и на съответните им изпълнителни органи.

При изготвянето на проекта ЕК беше подпомогната от мрежа от организации и експерти, които работят в специална структура от работни групи, координирани от ГД “Околна среда” на ЕК. Бяха създадени следните групи:

Продуктът на тези работни групи беше подложен на обсъждане от Междуорганизационен консултативен форум – уникален орган, който включва изпълнителните секретари или директори на съответните регионални конвенции и споразумения. Проведени бяха и две големи конференции на заинтересованите среди.

Стратегията открои разбирането, че морската среда трябва да бъде съхранена и морските ресурси използвани в съзвучие с принципите за устойчиво развитие и при прилагане на екосистемния подход. В нея се заявява, че “ние и бъдещите поколения можем да се радваме и да се ползваме от богати на биоразнообразие и динамични океани и морета, които са безопасни, чисти, здравословни и продуктивни”. Като взима предвид тази обща цел, Стратегията отчита специфичния характер и важните различия между европейските океани и морета, които варират от океанографски и хидрологични параметри, физически и химически характеристики, заплахите за околната среда и начините, по които тя отговаря, икономическите и социални условия в крайбрежните страни. Поради това, Стратегията акцентира върху необходимостта да бъде прилагана на най-подходящо ниво – това на морските региони, въз основа на техните екологични характеристики и като се вземат предвид съществуващите международни правно-обвързващи споразумения и международни структури. Значително внимание се отделя на сътрудничеството със страните, които не са членки на ЕС и с регионалнтите органи за опазване на океани и морета.

Стратегията определя следните общи цели и действия, необходими за постигането им:

Постигането на амбициозните цели на Стратегията вероятно ще изисква подходяща правна основа. Една от възможностите за това е приемането на нова Морска рамкова директива, която да се отнася за всички европейски морски води под юрисдикцията на страните-членки на ЕС. Такъв правно-обвързващ документ би могъл да бъде инструментът, необходим за опазването и подобряването на качеството на океанските и морските екосистеми, като създава условия за постигане на добър екологичен статус на морските води, определя регионите за планиране на действията и прилагащите структури. Директивата би могла да зададе основните елементи на регионални прилагащи планове, които да са истинската рамка за адаптивно управление на всички дейности, които оказват въздействие върху морската среда в регионите.

Очаква се новата Морска стратегия да бъде фундаментален градивен елемент на бъдещата цялостна Европейска морска политика, която вероятно ще бъде насочена към “развитие на процъфтяваща морска икономика и пълния потенциал на дейностите в морето по екологосъобразен начин”.

Пламен Джаджев

Изпълнителен директор,
Постоянен секретариат
Комисия за опазване на Черно море от замърсяване

 [>>]