Karadenizi Kurtarmak

Konu 8, Haziran 2005

Teşekkürler

Dili secin: EN BG GE RO RU TR UA

Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu ve Karadeniz Ekosisteminin İyileştirilmesi Projesi Resmi Dergisi

Bu sayıda:

Deniz Çevresinin Korunması ve Muhafazası Hakkında Yeni Avrupa Stratejisi’ne Doğru [>>]

Karadeniz Komisyonu’na Avrupa Komisyonu Desteği [>>]

Karadeniz Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Denize Çöp Dökülmesine Karşı Eyleme Geçiyor [>>]

Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nın Uygulanması- Bulgaristan Bakış Açısı [>>]

Türkiye Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nı Uygulamakta [>>]

Ukrayna’da Karadeniz ve Azak Denizi’nin İyileştirilmesi ve Korunması [>>]

Acil Durumlarda Karadeniz’in Petrol ve diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Karşı Mücadelede İşbirliği Protokolü Karadeniz Acil Eylem Planı [>>]

Karadeniz ve Batlık Denizi Uzmanları Arasında İşbirliği [>>]

Karadeniz Coğrafi Bilgi Sistemi [>>]

Çevre Yönetiminde Önemli Olaylar- Ukrayna [>>]

Küçük Deniz Memelilerinin Önemli bir Kışlama Habitatı; Gürcistan Karadeniz’i  [>>]

Rusya Federasyonu’nda 2002-2004 EuropeAid Projesi Sonuçları [>>]

Karadeniz “Deniz kabugu Sarayı” [>>]

Karadeniz Eylem Günü [>>]

Romanya’da Entegre Kıyı Alanları Yönetiminde (ICZM) İlerlemeler [>>]

Karadeniz biolojik cesitliligi ve peizaj koruması [>>]

Uluslar arası Karadeniz Günü: Tüm Halk için Olay [>>]

Siyahtan Maviye: Kurtarılmış Bir Deniz [>>]

Deniz Çevresinin Korunması Ve Muhafazası Konusunda Yeni Avrupa Stratejisi’ne Doğru

Karadeniz’e Avrupa Bakış Açısı

3. bin yılın başında deniz çevresine olan insan kaynaklı baskılar bugüne kadar görülmemiş bir değere ulaşmıştır. Ticari balıkçılık, petrol ve gaz arama ve gemicilik gibi çok sayıda önemli sektör için kaynak sağlayan deniz; yüksek besin miktarı boşaltımının alımı, tehlikeli kimyasallar ve kum alımı ile dip taranmasından kaynaklanan fiziksel bozulmalar, biyolojik çeşitliliğin kaybı veya yapısındaki olumsuz değişiklikler, deniz yataklarına ve suya tehlikeli maddelerin karışması, hypoksiya bölgeleri ve habitatların kaybı gibi olumsuz değişiklikler tarafından tehdit edilmektedir.

Bu tehlikeler iyi bir şekilde tanımlanmış olup, politikaların geliştirilmesi, mevzuat ve yönetim uygulamaları alanında durumu geliştirmek için birçok önlemler önerilmiş ve yerine getirilmiştir. Fakat şu an için, sektör sektör (bölüm bölüm) yaklaşmak hala kazançlı olmakta ve ilgili kuralları ve hareket programlarını stratejik düzeyde bütünleştirme ihtiyacı da açık hale gelmektedir.

Deniz Çevresinin Korunması ve Muhafazası Konusunda Yeni Avrupa Stratejisi Taslağı’nın geliştirilmesi ile, problemlere yönelik entegre yaklaşım konusunda artan ihtiyaca cevap verilecektir. Bu Strateji, deniz ekosistemindeki ve habitatlarındaki tüm baskı ve tehlikeleri, çevresel ve gelişme ile ilgili hedeflerin tanımlanması için dikkate alacak ve Avrupa’nın kıyı ve deniz alanlarında sürdürülebilir kalkınma için uygun maliyetli önlemlerinin ana hatlarını çizecektir. Bu Stratejinin uygulanması ile gelecek nesillere güvenli, temiz, biyolojik açıdan çeşitli, sağlıklı ve üretken okyanuslar ve denizler bırakılacaktır.

Bu Taslak Strateji, tüm tarafları içine alan uzun bir istişare sürecinin sonucudur. 2002 yılında yasal olarak ‘Deniz Çevresinin Korunması ve Muhafazasına Yönelik Strateji’ isimli iletişimle başlamış ve geliştirilmesi için Avrupa Komisyonu görüşlerine sunulmuştur. Bu İletişim, Stratejiyi oluşturmak için ihtiyaç duyulan bilgi ve deneyimlerin tanımlanması ve deniz çevresinin tepkisi ile baskıların analizini temel alan bir çalışma programı sunmuştur. Karadeniz için özellikle önemli olan şey, sürecin en başından itibaren, Stratejinin sadece Avrupa Komisyonu’na ve Avrupa Birliği’ne üye devletlere ithaf edilmemesi, davetin aday ülkeler ve Avrupa Birliği okyanuslarına ve denizlerine sınırı olan tüm diğer ülkelere genişletilmiş olmasıdır. Bölgesel balıkçılara, deniz koruma sözleşmeleri ve anlaşmalarına ve onların kendi yürütme kurullarına, bu süreçte önemli rol verilmiş ve tüm ilgili taraflar çağırılmıştır. Avrupa Komisyonu tarafından taslağın geliştirilmesi Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen özel çalışma grubu yapısı içindeki uzmanların çalışmaları ve organizasyon ağı ile desteklenmiştir.

Aşağıda, oluşturulan gruplar yer almaktadır:

Bütün bu çalışma gruplarının çıktıları tüm ilgili bölgesel sözleşme ve anlaşmaların yöneticileri ve icra sekreterlerinin işbirliğinde oluşturulan ve tek bir yapı olan Organizasyonlararası Danışma Forumu tarafından ileri derecede tartışılmıştır. İki tane de büyük taraflar konferansı yapılmıştır. Bu Stratejiyle deniz çevresi, ekosistem yaklaşımlarının uygulanması ve sürdürülebilir kalkınma prensipleri ile deniz kaynaklarının uygun kullanılması ve korunması planlanmıştır. Bu Strateji, “ biz ve gelecek nesiller için üretken, sağlıklı, temiz ve güvenli olan, biyolojik çeşitliliğinden ve canlılığından faydalanıp mutlu olabileceğimiz okyanus ve denizler”i vurgulamaktadır. Bu ortak hedefleri akılda tutarak Strateji, Avrupa okyanus ve denizlerindeki önemli farklılıklar ile özel karateristik yapının, deniz bilimi ve su bilimi ile ilgili parametrelerin sıralanmasının, fiziksel ve kimyasal özellikler ile çevreye olan tehditlerin ve tepki yollarının, kıyısal devletlerin ekonomik ve sosyal durumunun farkındadır. Bu nedenle Strateji, en uygun seviyede yürütülmesine ihtiyaç duyulan deniz bölgelerinin, onların ekolojik karakteristiklerin temel alındığı ve kurumsal yapılar ile mevcut uluslararası bağlayıcılığı olan anlaşmaların dikkate alındığı konuları vurgulamıştır. Okyanus ve denizlerin korunması amacıyla bölgesel birimler ve Avrupa Birliği’ne üye olmayan ülkeler ile işbirliğinin yapılmasına çok önem verilmektedir.

Bu Strateji başarıya ulaşmak için aşağıda yer alan genel hedef ve eylemleri göz önüne sermiştir:

Stratejinin bu azimli hedeflerine ulaşmak için muhtemelen uygun yasal zeminler gerekecektir. Avrupa Birliği ülkelerini yasal yetkisi altında olan tüm Avrupa deniz sularına uygulanan yeni Deniz Çerçeve Direktifi’nin kabul edilmesi bu olasılıklardan biridir. Bunun gibi yasal bağlayıcılığı olan dokümanlar, okyanus ve denizlerin ekosistem kalitesini geliştirmek ve korumak, deniz sularında iyi çevresel durumlara ulaşmak için destek olmak ve eylemlerin planlanması için bölgelerin ve yürütme birimlerinin tanımlanması ile ilgili araçlara ihtiyaç duyabilmektedir. Direktif, bölgelerde deniz çevresine etkisi olan tüm aktivitelere uyan yönetim için, gerçek bir çerçeve olacak olan bölgesel uygulama planlarının ana hatlarını belirtecektir.

Bu yeni Deniz Stratejisi’nden, gelecekte “sürdürülebilir çevresel davranışlarda deniz kaynaklı olası aktiviteleri ve başarılı bir denizcilik ekonomisini geliştirmesi” amacı içeren geniş kapsamlı bir Avrupa Denizcilik Politikası’nın temel inşaası beklenmektedir

Plamen Cacev

İcra Direktörü,
 Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Daimi Sekreteryası

  [>>]