Karadenizi Kurtarmak

Konu 8, Haziran 2005

Teşekkürler

Dili secin: EN BG GE RO RU TR UA

Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu ve Karadeniz Ekosisteminin İyileştirilmesi Projesi Resmi Dergisi

Bu sayıda:

Deniz Çevresinin Korunması ve Muhafazası Hakkında Yeni Avrupa Stratejisi’ne Doğru [>>]

Karadeniz Komisyonu’na Avrupa Komisyonu Desteği [>>]

Karadeniz Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Denize Çöp Dökülmesine Karşı Eyleme Geçiyor [>>]

Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nın Uygulanması- Bulgaristan Bakış Açısı [>>]

Türkiye Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nı Uygulamakta [>>]

Ukrayna’da Karadeniz ve Azak Denizi’nin İyileştirilmesi ve Korunması [>>]

Acil Durumlarda Karadeniz’in Petrol ve diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Karşı Mücadelede İşbirliği Protokolü Karadeniz Acil Eylem Planı [>>]

Karadeniz ve Batlık Denizi Uzmanları Arasında İşbirliği [>>]

Karadeniz Coğrafi Bilgi Sistemi [>>]

Çevre Yönetiminde Önemli Olaylar- Ukrayna [>>]

Küçük Deniz Memelilerinin Önemli bir Kışlama Habitatı; Gürcistan Karadeniz’i  [>>]

Rusya Federasyonu’nda 2002-2004 EuropeAid Projesi Sonuçları [>>]

Karadeniz “Deniz kabugu Sarayı” [>>]

Karadeniz Eylem Günü [>>]

Romanya’da Entegre Kıyı Alanları Yönetiminde (ICZM) İlerlemeler [>>]

Karadeniz biolojik cesitliligi ve peizaj koruması [>>]

Uluslar arası Karadeniz Günü: Tüm Halk için Olay [>>]

Siyahtan Maviye: Kurtarılmış Bir Deniz [>>]

 Romanya’da Entegre Kıyı Alanları Yönetiminde (Iczm) İlerlemeler

Ulusal seviyede, Romanya Hükümeti, daha sonra ulusal ICZM kanununa (230/2003) dönüştürülen, Entegre Kıyı Yönetimi ile ilgili Acil Durum Yönetmeliğini onaylayarak, ICZM için hukuki temel yaratmıştır.

Avrupa seviyesinde, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi iki önemli hukuki belgeyi yürürlüğe koymuştur: Avrupa’da ICZM ve Su Çerçeve Direktifi’nin (WFD) uygulanması ile ilgili tavsiye karar.

Bu belgelerle paralel olarak, AB’ye aday ülke olarak Romanya, “Kıyı ve Geçiş Sularında ICZM ve WFD’nin Uygulanması” başlıklı SENTER/MATO2/RM/9/1 kodlu proje vasıtasıyla ICZM stratejisinin ana hatlarını geliştirmiştir. Bu ICZM projesi (Ocak 2003-Nisan 2005), WFD (2000) ve ICZM (2002) tavsiye kararlarında verildiği şekliyle kıyı alanlarının kalkınması için entegre yönetimi güçlendirmek konusunda Romanya’nın çabalarını desteklemek amacıyla, Haskoning Kraliyeti Hollanda Ekonomik İlişkiler Bakanlığı Senter/EVD tarafından verilmiştir. Romanya ICZM Taslak Stratejisi, ICZM projesinin çıktısı olarak istenmiştir.

NIMRD “Grigore Antipa” ( Deniz Araştırma ve Gelişmeleri için Ulusal Kurum) projenin konsorsiyum ortağı olup, Romanya Çevre ve Su Yönetimi Bakanlığı (Min.E&WM), Romanya tarafının projenin amaçlarını gerçekleştirmek için politik destek veren ana ilgili kurumudur. Romanya Suları Ulusal İdaresi - Dobrogea Sahil Müdürlüğü projenin yararlanıcı kurumudur. Ana grup hedefi, entegre kıyı alanları yönetimi faaliyetlerini koordine etmekten sorumlu ICZM Ulusal Komitesidir. Ulusal ICZM kanununa (280/2003) göre, ICZM Ulusal Komitesinin Sekreteryası da, NIMRD’dır. NIMRD aynı zamanda, ICZM, deniz izleme programı, kıyı erozyonu sorununun değerlendirilmesi ve Romanya Karadeniz kıyı ve geçiş sularının biyoçeşitlilik çalışmaları hazırlık ve uygulama konularında politika oluşturmayı desteklemek kadar, araştırma faaliyetleri vasıtasıyla deniz çevresinin yeterli seviyede yönetimini ve korunmasını destekleme kapasitesi nedenleri ile, projeye önemli bir girdi sağlamıştır.

Romanya ICZM Taslak Stratejisi, kıyı alanlarının sürdürülebilir yönetimi için uygulanmasına ihtiyaç duyulan, çevresel sorunların değerlendirmeye alınacağı, daha ileri stratejik eylemler/tedbirlere rehberlik etmek amacıyla politik bir belge olarak değerlendirilecektir.

Romanya ICZM projesinin geliştirilmesi sırasında, temel kıyı sorunlarının envanterinin çıkartılması, Romanya kıyılarının özelliklerinin tanımlanması, Romanya kıyılarının büyük bölümü boyunca en önemli tehditlerden olan kıyı erozyonunun sınıflandırılması, Romanya kıyı bölgelerinde ilgi gruplarının katılımını artırmak ve AB-WFD ve ICZM tavsiye kararları gereğince ICZM yatay ve dikey entegrasyonu artırmak amacıyla çalıştaylar düzenlenmesi, kıyı sorunlarına odaklanan faaliyetlerin tespit edilmesi ve Romanya’da mevcut ICZM düzenlemelerinin hukuki ve kurumsal olarak güçlendirilmesi gibi pek çok faaliyet gerçekleştirilmiştir. Tüm bu faaliyetler, Romanya Kıyı Bölgesinin entegre yönetimi için Taslak Stratejinin geliştirilmesine temel oluşturmaktadır.

Ulusal Taslak ICZM Stratejisi, Hollanda’nın büyük ve memnuniyet verici yardımıyla Romanya otoriteleri tarafından gerçekleştirilen güzel bir girişimdir. Bu belge, Romanya kıyı alanının sürdürülebilir bir şekilde yönetimine ve kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Politik bir belge olarak değerlendirildiğinde, belgenin daha fazla geliştirilmesine ve detaylandırılmasına ihtiyaç vardır ve Romanya hükümeti tarafından kabul edilmesi için bu stratejik belgeye eşlik edecek Eylem Planı geliştirilmelidir

.

Claudia Coman

ICZM Romanya Odak Noktası- Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu

[<<]    [>>]