Karadenizi Kurtarmak

Konu 8, Haziran 2005

Teşekkürler

Dili secin: EN BG GE RO RU TR UA

Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu ve Karadeniz Ekosisteminin İyileştirilmesi Projesi Resmi Dergisi

Bu sayıda:

Deniz Çevresinin Korunması ve Muhafazası Hakkında Yeni Avrupa Stratejisi’ne Doğru [>>]

Karadeniz Komisyonu’na Avrupa Komisyonu Desteği [>>]

Karadeniz Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Denize Çöp Dökülmesine Karşı Eyleme Geçiyor [>>]

Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nın Uygulanması- Bulgaristan Bakış Açısı [>>]

Türkiye Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nı Uygulamakta [>>]

Ukrayna’da Karadeniz ve Azak Denizi’nin İyileştirilmesi ve Korunması [>>]

Acil Durumlarda Karadeniz’in Petrol ve diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Karşı Mücadelede İşbirliği Protokolü Karadeniz Acil Eylem Planı [>>]

Karadeniz ve Batlık Denizi Uzmanları Arasında İşbirliği [>>]

Karadeniz Coğrafi Bilgi Sistemi [>>]

Çevre Yönetiminde Önemli Olaylar- Ukrayna [>>]

Küçük Deniz Memelilerinin Önemli bir Kışlama Habitatı; Gürcistan Karadeniz’i  [>>]

Rusya Federasyonu’nda 2002-2004 EuropeAid Projesi Sonuçları [>>]

Karadeniz “Deniz kabugu Sarayı” [>>]

Karadeniz Eylem Günü [>>]

Romanya’da Entegre Kıyı Alanları Yönetiminde (ICZM) İlerlemeler [>>]

Karadeniz biolojik cesitliligi ve peizaj koruması [>>]

Uluslar arası Karadeniz Günü: Tüm Halk için Olay [>>]

Siyahtan Maviye: Kurtarılmış Bir Deniz [>>]

Karadeniz Komisyonu’na Avrupa Komisyonu Desteği

Karadeniz ve Avrupa. Karadeniz sadece balıkçılık ve rekreasyon kaynağı olarak değil biyolojik çeşitlilik ve ulaşım koridoru işlevlerini de taşıyan benzersiz bir çevre hazinesidir. Karadeniz, rekreasyonel özelliği ve biyolojik çeşitlilik değerleriyle sadece Karadeniz ülkelerinin değil, Karadeniz ile bağlantılı tüm ülke ekonomilerinin faydalandığı, global ve çok geniş bölgesel ticari ulaşım ağı için de önemli olan bir bağlantıdır.

2007’de Karadeniz’e kıyısı olan iki ülkenin (Romanya ve Bulgaristan) Avrupa Birliği’ne muhtemel üyeliği ve yakın bir gelecekte de Türkiye’nin üyelik görüşmelerine başlaması sonucunda, Karadeniz kıyılarındaki yüzde elliden fazla nüfusu Avrupa Birliği’ne üye ve aday devletler oluşturacaktır.

Karadeniz Komisyonu’na Destek. Avrupa Komisyonu, Komisyonumuzun icra organı olan Daimi Sekreterya’yı, kurumsal yapılanmasında olduğu kadar haberleşme altyapısı ve teknik kapasitesine yatırım yaparak da, doğrudan desteklemiştir.

2003 yılından bu yana Avrupa Komisyonu’nun yardımıyla temel haberleşme altyapısı, proje–finans yönetimi kurulmuş ve kurumsal süreklilik sağlanmıştır.

Buna ek olarak Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunmasıyla ilgili Komisyon çalışmaları ile Avrupa Direktiflerinin uyumlaştırılması çalışmaları yapılmıştır.

Bir yandan Karadeniz Bilgi Sistemi, Su Çerçeve Direktifi’nin gereklerini karşılayacak şekilde değiştirilmiş, diğer yandan veri kalitesi kontrol mekanizması kurulmuştur. Bir diğer yandan da Komisyona bağlı; Aktivite Merkezleri ve Danışma Kurulları da mevcut çalışmaları ve teknik altyapıları için finansal desteğe kavuşmuştur.

Avrupa Birliği Kurallarının uyumlaştırılması ve uygulanabilmesi için Birlik tarafından geliştirilen Rehber doküman ve stratejiler, Komisyonun Danışma Kurulu tarafından tartışılmıştır. Şu ana kadar habitatlar, Entegre Kıyı Alanları Yönetimi ve izleme ile bağlantılı kurallar değerlendirilmiştir.

Yatırım Kolaylıkları

Avrupa Birliği’nin genişlemesiyle Tuna-Karadeniz bölgesi, çevre sorunları ve kötü kullanımla bağlantılı olarak, acil müdahale edilmesi gereken önemli bir bölge durumuna gelmiştir.

Tuna ve Karadeniz Bölgesi’nin su kaynakları yoğun olarak; içme suyu temini, sulama, endüstri, balıkçılık, turizm ve rekreasyon, enerji üretimi, ulaşım, nehir ve deniz taşımacılığında kullanılmaktadır.

Karadeniz, kıyı kirliliğinin yaşandığı, biyolojik çeşitliliğin azaldığı, aşırı avlanma yapılan, atık suların boşaltıldığı son noktadır.

DABLAS-Karadeniz Öncelikli Kirlilik Kaynaklarını Düzeltmek için Yatırım Kolaylığı

DABLAS görev gücü, Tuna ve Karadeniz’de su ve suyla bağlantılı ekosistemlerin korunması için Kasım 2001’de kurulmuştur. Avrupa Komisyonu’nun 2001 yılında onayladığı çevresel durumun iyileştirilmesi için öncelikli çalışmalar kapsamında kabul ettiği düzenlemenin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. DABLAS görev gücü bölgedeki ülkelerin temsilcileri, Tuna Nehri’nin Korunması İçin Uluslararası Komisyon (ICPDR), Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu (Karadeniz Komisyonu), Uluslararası Finans Kuruluşu (IFI), Avrupa Komisyonu, ilgili Avrupa Birliği üyesi ülkeler, konuyla ilgili bölgesel kuruluş ve organizasyonlar ve bağış yapan çeşitli kuruluşlardan oluşmaktadır.

DABLAS’ın ilk çalışması, Tuna ve Karadeniz bölgesinin öncelikli yatırım projelerinin envanterini çıkarmak olmuştur. 2002 yılının ikinci yarısında ve 2003 yılının ilk çeyreğinde ulusal öncelikli yatırım programları, yerel gelişme planları ve diğer kaynaklar derlenmiştir. Toplanan bilgilerle oluşturulan veritabanı Tuna Nehri’nin Korunması için Uluslararası Komisyon tarafından geliştirilen programa uygun olarak birleştirilmiş ve projeler sıralanmıştır.

Proje sıralamaları, farklı kriterlerin hassasiyetini test etmek için defalarca değiştirilmiştir (Çevresel, Karadeniz’e etkisi, uyum ve kullanılan finansal/bankasal kriterler).

Proje gelişimini hızlandırmak, mevcut projelerin yerine getirilmesi için süreyi azaltmak, Karadeniz’in çevre koşullarında gerçek bir gelişme elde etmek için Daimi Sekreterya 2005 yılında bir proje danışmanı görevlendirmiştir. Böylece amaçlanan yeni projelere hız verilecek, uygulamalar gözden geçirilerek hızlandırılacak, yeni projelerin tespiti yapılarak, mevcut projelerde Uluslararası Finans Kuruluşu ve bağış yapan kuruluşların desteğinin sağlanması ve finansal kolaylıklar için yeni önerilerde bulunulacaktır.

Plamen Dhzadzhev

 İcra Direktörü
Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu Daimi Sekreteryası .

[<<]    [>>]